برنج قهوه ای 5 کیلویی پک 5 عددی 2%

برنج قهوه ای 5 کیلویی پک 5 عددی

3,437,000 تومان
3,500,000 تومان
برنج صدری عطری 10 کیلویی پک 5 عددی 3%

برنج صدری عطری 10 کیلویی پک 5 عددی

7,250,000 تومان
7,500,000 تومان
برنج صدری دودی 10 کیلویی پک 5 عددی 3%

برنج صدری دودی 10 کیلویی پک 5 عددی

8,250,000 تومان
8,500,000 تومان
برنج هاشمی معطر 10 کیلویی پک 5 عددی 4%

برنج هاشمی معطر 10 کیلویی پک 5 عددی

5,750,000 تومان
6,000,000 تومان
برنج هاشمی دودی 10 کیلویی پک 5 عددی 4%

برنج هاشمی دودی 10 کیلویی پک 5 عددی

6,500,000 تومان
6,750,000 تومان
برنج شکسته هاشمی عطری 10 کیلویی پک 5 عددی 6%

برنج شکسته هاشمی عطری 10 کیلویی پک 5 عددی

4,000,000 تومان
4,250,000 تومان
نیم دانه هاشمی عطری 10 کیلویی پک 5 عددی 8%

نیم دانه هاشمی عطری 10 کیلویی پک 5 عددی

3,000,000 تومان
3,250,000 تومان
سبوس برنج 280 گرمی پک 3 عددی 10%

سبوس برنج 280 گرمی پک 3 عددی

391,000 تومان
435,000 تومان
عسل آویشن ارگانیک 650 گرم پک 3 عددی 7%

عسل آویشن ارگانیک 650 گرم پک 3 عددی

993,000 تومان
1,071,000 تومان

عسل آویشن ارگانیک 650 گرم

357,000 تومان

برنج صدری دودی 5 کیلویی

850,000 تومان

سبوس برنج 280 گرمی

145,000 تومان

برنج قهوه ای 5 کیلویی

700,000 تومان

نیم دانه هاشمی عطری 10 کیلویی

650,000 تومان

برنج شکسته هاشمی عطری 10 کیلویی

850,000 تومان

برنج هاشمی دودی 5 کیلویی

675,000 تومان

برنج صدری عطری 10 کیلویی

1,500,000 تومان

برنج صدری دودی 10 کیلویی

1,700,000 تومان

برنج صدری معطر 5 کیلویی

750,000 تومان

برنج هاشمی دودی 10 کیلویی

1,350,000 تومان

برنج هاشمی معطر 10 کیلویی

1,200,000 تومان

برنج هاشمی معطر 5 کیلویی

600,000 تومان